WHMCS系统注释掉产品购买页面的NS选项

  选择打赏方式

大家在使用whmcs系统中销售vps,会有一个ns填写项,但实际上我们通常都用不上,许多想购买产品的客户又不太懂怎么填写,那么傲世就教大家干脆把该填写项给注释掉,使他有一个默认值,这样就不需要客户手动填写了。

首先进入目前您的网站正在使用的购物车模版目录

进入到购物车模版目录后编辑configureproduct.tpl

注:购物车模版目录在/templates/orderforms,目前在使用的购物车模版名可以在WHMCS后台-系统-基础设定-购物车 中找到

我们拿默认模板做例子,在预计142-155行之间

<div class="row">
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
      <label for="inputNs1prefix">{$LANG.serverns1prefix}</label>
      <input type="text" name="ns1prefix" class="form-control" id="inputNs1prefix" value="{$server.ns1prefix}" placeholder="ns1">
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
      <label for="inputNs2prefix">{$LANG.serverns2prefix}</label>
      <input type="text" name="ns2prefix" class="form-control" id="inputNs2prefix" value="{$server.ns2prefix}" placeholder="ns2">
    </div>
  </div>
</div>

将以上代码修改为如下:

<div class="row hidden">
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
      <label for="inputNs1prefix">{$LANG.serverns1prefix}</label>
      <input type="text" name="ns1prefix" class="form-control" id="inputNs1prefix" value="ns1" placeholder="ns1">
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
      <label for="inputNs2prefix">{$LANG.serverns2prefix}</label>
      <input type="text" name="ns2prefix" class="form-control" id="inputNs2prefix" value="ns2" placeholder="ns2">
    </div>
  </div>
</div>
版权声明:若无特殊注明,本文为《小傲世》原创,转载请保留文章出处。
本文链接:https://pjax.vip/94.html
正文到此结束

热门推荐

发表吐槽

你肿么看?

你还可以输入 250 / 250 个字

呵呵 哈哈 吐舌 开心 笑眼 可怜 乖 啊 你懂得 不高兴 生气 汗 黑线 哭 真棒 阴险 鄙视 酷 滑稽 纳尼 疑问 委屈 惊讶 勉强

评论信息框
可使用QQ号实时获取昵称+头像

私密评论

吃奶的力气提交吐槽中...


既然没有吐槽,那就赶紧抢沙发吧!